חוק האנג'לים – "אליה וקוץ בה"?

יולי, 2011 / EKW

על רקע הירידה שחלה בשנים האחרונות בהשקעות בשלב ה"סיד" של חברות סטארט-אפ, יזם משרד האוצר את חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 המכונה "חוק האנג'לים" אשר התקבל בדמות הוראת שעה שנכנסה לתוקפה בינואר.

לפי הוראת שעה זו, ובכפוף לתנאים בה, יוכל כל אזרח ישראלי להשקיע בחברה שעונה להגדרה של "חברת מחקר ופיתוח", ובתמורה תוכר השקעה זו באופן מיידי כהוצאה מוכרת בניכוי וזאת מסוגים מגוונים של הכנסה, זאת לעומת המצב כיום בו ניתן להכיר בהשקעה כהוצאה רק במועד האקזיט או במועד פירוק החברה.

דרישות החוק הן בין היתר ש-70% מהוצאות החברה ינותבו למחקר ופיתוח, ושהכנסותיה לא תהיינה מעל ל-50% מהוצאות המחקר ופיתוח בשנת ההשקעה ובשנה העוקבת.

לדעתנו, יש לתת את הדעת על כך שדרישות אלו עלולות להעמיד את החברה והמשקיע במצב של ניגוד עניינים, כך שהמשקיע, על מנת לזכות בהטבה, עלול לדרוש מהחברה לעמוד בקריטריונים הנ"ל, אף אם אינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים של החברה. ניגוד האינטרסים המרכזי עלול להתקיים בחברה אשר הכנסותיה תגדלנה בשיעור ניכר בשנת מס מסוימת באופן העלול למנוע מהמשקיע לנצל את ההטבה כאמור. חשוב מאוד לשקול לבטל את הדרישה הזו, העשויה למנוע את המטרה המרכזית והיא מתן תמריץ משמעותי למשקיעים בתחום ההשקעות במיזמים טכנולוגיים.

לאור האמור, אנו בדעה שעל אף שיש לברך על המשך מתן הטבות מס שתכליתן קידום תעשיית ההיי-טק הישראלית, החקיקה אינה מצליחה תמיד להשיג את אשר ביקשה.

מצ"ב להלן קישור לפרסום ברשומות של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 (עמודים 152-157).

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2271/2271.pdf