תמריצים לפיתוח ענף המלונאות

נובמבר, 2020 / EKW

מבוא

בעקבות מגפת הקורונה פנו לאחרונה אל משרדנו מספר יזמים ואנשי עסקים אשר מעוניינים לבחון אפשרות להסבת בנייני משרדים שבבעלותם למטרות מלונאיות. מלבד ההיבטים הקניינים, והליכי הרישוי והתכנון שיש לתת עליהם את הדעת, בשלב הראשון המלצתנו הינה לבחון האם הפרויקט זכאי למענקים ממשלתיים בגין הסבת בניינים ביעוד מגורים, תעסוקה ומסחר למלונאות, או במענקי סיוע להקמה והרחבה של בתי המלון.

ראשית, חשוב להכיר כי בטרם התפרצות המגיפה, במהלך העשור האחרון הסתמן גידול משמעותי בהיקף הפעילות של ענף המלונאות בישראל ככלל, וגידול משמעותי בכמות התיירות הנכנסת למדינה בפרט. כך, שנת 2019 לבדה התאפיינה בשיא של 4.9 מיליון מבקרים, ולא פחות מ – 24 מיליון לינות במלונות ברחבי בארץ, המהווים גידול של כ- 35% מממוצע המבקרים בעשור החולף.[1]

לאור הביקוש העולה במקומות לינה והחוסר בחדרי אירוח, מדינת ישראל בחרה לתמרץ ולעודד יזמים בתחום המלונאות באמצעות הטבות מס או מענקים. כך, כבר בשנת 2009, אישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66) התשס"ט 2009 (להלן: "החוק"), במטרה לקדם ולפתח את כושר הייצור של המשק, לשפר את התחרות במשק, וליצור תשתית למקומות עבודה חדשים ובני קיימא.

בהוראות החוק, קבועים שני מסלולים עיקריים לעידוד התיירות באזורי עדיפות לאומית[2]: מסלול של הטבות מס, ומסלול של מענקי השקעה ופיתוח. מכוח מסלול מענקי ההשקעה והפיתוח, מנהלת ההשקעות בתיירות האמונה על השגת מטרות החוק, קובעת מעת לעת נהלים שמטרתם פיתוח והרחבת מלונות ומפעלי תיירות על ידי מתן תמריצים ומענקים.

במאמר זה, נתמקד במסלול המענקים, בדגש על נוהל לשנת 2020, הקובע מענק לפרויקטים של הסבת בניינים לשימוש מלונאי והשבת פעילות מלונאית שהופסקה.

מענקים להסבת בנייני משרדים ומגורים לבתי מלון ובתי הארחה

במסגרת נוהל 2/2020 שפורסם ביום 26.10.2020[3], נקבעו תנאי זכאות לקבלת מענק הן לבתי מלון שהפסיקו את פעילותם המלונאית למשך שנתיים ושמבקשים לחזור לפעילות זו, והן לפרויקטים של הסבת מבנים בעלי ייעוד (או שימוש) שאינו מלונאי לשימוש מלונאי. בשני המקרים, המענק ניתן עבור השקעות בתכנון, תשתיות, עבודות בניה, מערכות ורכישת ציוד וריהוט.

חשוב לציין, כי כלל הבקשות יתועדפו ע"י המנהלת לפי מקבצי סיווג הקבועים בנוהל, כגון הפעולה המבוקשת, מיקום בית המלון המיועד, מדרג רמת המלון וכיוצ"ב.

נכון לשנת שנת 2020, תקציב המדינה למענק זה עומד על סך של 5,000,000 ₪ בלבד וזאת לעומת תקציב של 30,000,000 ₪ שנקבע בנוהל של שנת 2019 (ומן הסתם הדבר נובע, בין היתר, מהעובדה שהנוהל התקבל רק לקראת סוף השנה), ועדיין לא אושר תקציב המדינה. בנוסף חשוב לציין, כי המענק אינו רלבנטי לשטח המוניציפלי של תל אביב, הרצליה, וכן לאיזור יהודה ושומרון.

באשר להיקף המענק שיינתן, הנוהל קובע כי זה יעמוד על סך של עד 20% מסכום ההשקעה "המוכרת" של היזם בפרויקט.

מהי ההשקעה המוכרת? הנוהל קובע כי סכום ההשקעה המוכרת מוגדר ומוגבל בשני אופנים: סכום השווה  לעד – 60% מסך עלויות הפרויקט בפועל כפי שאישר אותם מהנדס מטעם משרד התיירות, ולחילופין סכום השווה ל 60% ממדרג תקציב הקבוע בנספח א' לנוהל. לדוג' תקרת ההשקעה שתוכר להסבת מתחם לשימוש מלונאי במדרג C ( תואם 3 כוכבים), תהיה פחותה מתקרת ההשקעה בהסבת לשימוש מלונאי במדרג A (תואם 5 כוכבים) (בהתאם לדירוג הצו). יוער, כי במקרים חריגים רשאית המנהלת לאשר תקציב המגיע לכדי 80% מתרת ההשקה המוכרת.

תנאי הסף להגשת בקשה למענק, בין היתר, הינם כי למבקש קיימת בעלות או במקרקעין, וכי במסגרת הפרויקט יוסבו שטחים ביעוד שאינו מלונאי לחדרי אירוח מלונאיים אשר מספרם לא יפחת מ 11 חדרים. מבחינה תכנונית, על המבקש מענק להציג למנהלת אישור לשימוש חורג בנכס שתקף למשך 5 שנים לפחות ולהגיש במקביל בקשה לשינוי תב"ע לייעוד המתחם למלונאות, ובמידה והפרויקט דורש הריסת מבנה – גם היתר בניה בתוקף.

לשם הבטחת התחייבויותיו של המבקש לעמידה בהוראות הנוהל, על המבקש לרשום לטובת משרד התיירות הערת אזהרה בטאבו, להוכיח כי יש ברשותו הון עצמי של לפחות  20% מהיקף ההשקעה הכוללת בפרויקט ולהפקיד ערבות בנקאית אוטונומית. מבחינת לוחות הזמנים, על המבקש להפעיל את בית המלון לתקופה של 15 שנים לכל הפחות, ולסיים את בניית הפרויקט לא יאוחר מ 36 חודשים מרגע קבלת אישור עקרוני למענק.

מסלול מענקים נוסף להרחבה והקמה של בתי מלון (ומקומות הארחה)

מלבד המסלול שתואר לעיל, חשוב להכיר כי קיים מסלול מענקים נוסף המתאים לפרויקט הקמה והרחבה של בתי מלון (ומקומות הארחה). נציין בתמצית, כי הנוהל שנקבע בנושא לשנת 2020 מאריך את הנוהל שנקבע בשנת 2019 אך קובע לראשונה כי תנאי יסודי להגשת בקשה למענק הינו היתר בניה בתוקף. מלבד לכך, ישנם היבטים נוספים וחשובים שיש לבחון בעת בדיקת הזכאות למענק זה.

תוספת מענק למלונות עממיים (3 כוכבים)

בטרם נסיים נציין כי עד שנת 2019, מכוח החלטת ממשלה 1556 מיום 19.6.2916, מלבד המענקים דלעיל נקבעו תנאי זכאות למענק נוסף בשיעור שלא יעלה על 13% מהיקף ההשקעה המוכרת לפרויקטים ב"רמה עממית"[4] (בתנאים שנקבעו שם). עם זאת, החלטת הממשלה פגה ולא הוארכה לשנת 2020, ולפיכך כל שנותר הוא להמתין לדבר המחוקק בנושא במסגרת נוהל שיקבע לשנת 2021.

סיכום

חשיבותו של מסלול המענקים לעידוד יזמות בתחום המלונאות מכרעת להרחבת היקף הפעילות בתחום המלונאי, וזאת בין היתר (ואולי בעיקר), לנוכח מגפת הקורונה שפרצה אשר יצרה תמורות רבות בעולם העבודה החדש, ובין היתר פגישה אנושה בתיירות נכנסת, שימוש מופחת במשרדים, וכן עליית ביקושים לתיירות פנים. אשר על כן, טוב תעשה הממשלה אם תקבע בהקדם נוהל לשנת 2021, במסגרתו יינתנו מענקים גדולים ליזמים המבקשים לקדם את ענף המלונאות והתיירות ככלל.

* המאמר נכתב בשיתוף הכלכלן מר עופר פופס, אשר הינו הבעלים של משרד ליעוץ כלכלי בתחום המלונאות המלווה את מרבית בתי המלון הנבנים בישראל, בין היתר בכל הנוגע לקבלת הטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון, ומענקים מנהליים אחרים.

 

למידע נוסף אנא צרו קשר:

חנן אפרים, עו"ד איתמר אלפסי, עו"ד
משרד: 03-691-6600 משרד: 03-691-6600
אימייל: hanan@ekw.co.il אימייל: Itamar@ekw.co.il

 

 

 

 

 

 

[1] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת, "כניסת מבקרים לישראל, דצמבר 2019", (פורסם באתר האינטרנט של הלשכה, 6.1.2019).

[2]איזורי העדיפות נקבעו ב צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), תשס"ז-2007

[3] נוהל 2020/02 :סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון לשנת 2020 בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959.

[4] ראה "נוהל 2019/02 – פרק ב': מענק מנהלי, בתי מלון עממיים" הקבוע בנוהל :סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון לשנת 2019 בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959.