תוכנית ESOP לעובד והשלכות בעת התפטרות

מאי, 2023 / EKW

מבוא

תוכניות ESOP (Employee Stock Ownership Plan) נפוצות יותר ויותר בעסקים מודרניים כאמצעי לטפח מעורבות עובדים ולהתאים את האינטרסים שלהם לביצועי החברה. תכניות אלה מעניקות לעובדים נתח בחברה, בדרך כלל בצורה של אופציות לקבלת מניות בחברה, ומספקות להם אינטרס מובהק בהצלחת הארגון. עם זאת, חיוני לחברות להבין את ההשלכות של התפטרות עובד על אחזקותיהן ב-ESOP. מאמר זה נועד לשפוך אור על גורלה של הקצאת אופציות לעובד מכוח תוכנית ESOP בשל התפטרותו של עובד, תוך התמקדות בעניינים הרלוונטיים מנקודת המבט של החברה.

הבשלה וחילוט של אחזקות ESOP

"תקופת הבשלה" מתייחסת למשך הזמן שעובד חייב לעבוד בחברה לפני השגת זכויות בעלות על המניות או האופציות שסופקו על ידי המעסיק. במהלך תקופה זו, הבעלות או הזכאות של העובד למניה עולה בהדרגה, מה שמהווה תמריץ עבורו להישאר בחברה. לאחר סיום תקופת ההבשלה, העובד מחזיק בבעלות מלאה על המניות או האופציות. לדוגמה: ב-ESOP עם תקופת הבשלה של ארבע שנים, ניתן להעניק לעובד 1,000 אופציות למניות. אם לוח ההבשלה נקבע על 25% לשנה, העובד יקבל בעלות על 250 אופציות למניות בסוף כל שנה. לאחר ארבע שנים של העסקה רצופה, תקופת ההבשלה נגמרה במלואה והעובד יחזיק בכל 1,000 האופציות למניות.

בהצטרפות לתוכנית ESOP, עובדים בדרך כלל כפופים ללוח זמנים של מנגנון הבשלה כאמור, שקובע את הרכישה ההדרגתית של זכויות בעלות על אחזקותיהם במניות החברה במסגרת התוכנית. אם עובד יתפטר לפני שהגיע להבשלה מלאה, מניות ה-ESOP שלא בשלו כפופות לחילוט ע"י החברה. על כן, חיוני לחברות להגדיר בבירור את לוח הזמנים של מנגנון ההבשלה בהסכם ESOP. כך, יתאפשר לעובדים לקבל החלטות מושכלות לגבי משך העסקתם בחברה וההשלכות הפוטנציאליות של עזיבה מוקדמת.

הבשלה חלקית והטבות יחסיות

כאשר עובד מתפטר לאחר שהשיג הבשלה חלקית של מניות ה-ESOP שלו, לחברה יש אפשרות לספק לו הטבות יחסיות על סמך אחוז המניות שהבשילו. גישה זו מכירה בתרומת העובד ומכירה בבעלותו המוקנית, תוך הכרה בכך שתזמון ההבשלה המלא לא הושלם. כדי להבטיח שקיפות ולמנוע מחלוקות אפשריות, חיוני להגדיר בבירור את החישוב וההקצאה של הטבות יחסיות בהסכם ESOP או במדיניות החברה. הדבר מבטיח שגם לעובד וגם לחברה תהיה הבנה ברורה לגבי ההטבות שיש לקבל בעת התפטרות. נקודה חשובה לחברה היא הטלת החובה על עובד שעוזב לממש את האופציות שהבשילו תוך זמן מוגדר אחרת יאבד את זכאותו. כך, החברה מייצרת ודאות לגבי מניות בטווח קצר ממועד עזיבת העובד והיא לא תהיה מופתעת ממימוש עתידי על ידי עובד שעזב מזמן.

הסמכה מואצת בנסיבות מסוימות

בנסיבות ספציפיות, כגון פרישה, נכות או מוות, חברות עשויות לבחור להאיץ את ההבשלה של החזקות ESOP של עובד. הבשלה מואצת מבטיחה שהעובד העוזב (בנסיבות הספציפיות דלעיל) יקבל את מלוא האופציות שלו, גם אם הן לא הגיעו לאבני הדרך המתוכננות להבשלה. על המעסיקים לקבוע קווים מנחים ברורים להבשלה מואצת במצבים כאלה, המפרטים את קריטריוני הזכאות וכל התנאים הנלווים. חשוב לציין, כי גם במקרים כאלו החברה יכולה לכלול ב-ESOP חלון זמנים עם מגבלת זמן לעובד למימוש האופציות תוך זמן מוגדר מסיום העסקתו בחברה.

זכויות רכישה חוזרות וחובות רכישה

הסכמי ESOP עשויים לכלול הוראות המעניקות לחברות את הזכות לרכוש מחדש מניות ESOP של עובד עם התפטרותו (לאחר שמימש אופציות ורכש מניות מכוחן), זאת מתוך חשש שעובד לשעבר עם מניות החברה יוכל לחסום או לטרפד פעילות עתידית של החברה אם הוא יעזוב את החברה כשבידו חלק ממניותיה. זכויות רכישה חוזרות אלו ניתנות למימוש לפי שווי שוק הוגן או במחיר שנקבע מראש בהסכם. על החברות להגדיר את התנאים וההגבלות של זכויות רכישה חוזרת, לרבות לוחות זמנים רלוונטיים, מנגנוני תמחור וחובות רכישה חוזרת. הוראות כאלה מעניקות גמישות לחברות תוך הבטחת יחס הוגן לעובדים שעוזבים את הארגון.

סיכום

החזקות אופציות של עובדים יכולות להוות הזדמנויות וגם אתגרים עבור חברות כאשר עובד מסיים את עבודתו בחברה. על ידי הבנת ההשלכות של עזיבה של עובד על תוכנית ה-ESOP שלהם, חברות יכולות לאמץ מדיניות והוראות המקדמים הוגנות, שקיפות ושמירה על המטרה המיועדת של ה-ESOP. הגדרה ברורה של לוחות זמנים להבשלה, הטבות יחסית, נסיבות הבשלה מואצות וזכויות רכישה חוזרת במסגרת הסכם ESOP או מדיניות החברה, מאפשרת מעברים חלקים יותר, מפחיתה קונפליקטים פוטנציאליים ומעניקה וודאות גבוהה יותר לחברות עצמן. מסגרת ESOP מעוצבת היטב המתייחסת להשלכות של התפטרות עובדים הינה חיונית ויעילה מאוד עבור חברות, שכן בין היתר היא תורמת לתרבות חברה חיובית, מטפחת מחויבות עובדים ארוכת טווח והתאמה למטרות הארגון.

 

למידע נוסף אנא צרו קשר:

חנן אפרים, עו"ד עופר ענבר, עו"ד
משרד: 03-691-6600 משרד: 03-691-6600
אימייל: hanan@ekw.co.il אימייל: ofer@ekw.co.il