בחירת מתווה עסקת מיזוג ורכישה

אפריל, 2023 / EKW

תקציר

עסקאות מיזוג ורכישה (Mergers & Acquisitions) הינן עסקאות מורכבות אשר קיימים שיקולים רבים ומגוונים באשר לעיצובן, גיבוש המבנה שלהן והוצאתן אל הפועל.

השיקולים נעים בתווך שבין שיקולים של חשיפה משפטית (לרבות מימון, זכויות עובדים, הסבת הסכמים מול ספקים, לקוחות וכיו"ב) לבין שיקולים מימוניים ואף יכולת משפטית לבצע את העסקה.

במאמר דנן נסקור את השיקולים המרכזיים אשר יש לשקול בעת גיבוש והסכמה על מבנה העסקה עוד טרם הוצאתה אל הפועל.

מיזוגים ורכישות – שלושה מתווים מרכזיים[1]

כאשר פירמות עסקיות מגבשות מבנה של עסקת מיזוג ורכישה (M&A), קיימים שלושה מבנים מרכזיים לביצוע העסקה: (1) עסקת מניות, (2) עסקת פעילות או נכסים, או (3) עסקת מיזוג.

מתווה ראשון – במסגרת עסקת מניות החברה הרוכשת מתקשרת עם בעלי המניות של חברת המטרה ורוכשת את מלוא (או חלק) ממניותיהם בחברה זו. העסקה מהווה את העסקה אשר הינה פחות מורכבת לביצוע מאחר ואין שינוי בזהותה של חברת המטרה, אשר ממשיכה להתקיים ולנהל את עסקיה באופן עצמאי. כך, פעילותה העסקה של חברת המטרה נשארת כפי שהיתה טרם ביצוע העסקה. כך, לכאורה (בסייגים המתבקשים) אין כל שוני בהסדרי המימון של חברת המטרה, התקשרויותיה של חברת המטרה, הסטטוס של עובדיה וכיו"ב.

מתווה שני – במסגרת עסקת פעילות/נכסים החברה הרוכשת מתקשרת עם חברת המטרה לרכישת פעילותה ו/או נכסיה. במסגרת עסקה זו, המבנה התאגידי של החברה הנרכשת לא משתנה, והלכה למעשה היא נותרת כשלד (חברה ללא פעילות, בהנחה שכלל פעילותה נמכרת) עם תקבולי המכירה.

מתווה שלישי – עסקת מיזוג, ואין זה משנה לצורך הענין אם מדובר במיזוג סטטוטורי או מיזוג בפיקוח בית משפט, הינה העסקה המורכבת ביותר מבחינה משפטית. במסגרת מסלול זה, חברת המטרה נבלעת בחברה הרוכשת, כלל עסקיה ופעילותה של חברה המטרה, לרבות נכסיה, הסדרי המימון שלה, התקשרויותיה, עובדיה וכיו"ב, נטמעים בתוך החברה הרוכשת, וחברת המטרה חדלה מלהתקיים.

שיקולי עומק בבחירת מתווה העסקה

כפי שציינו בפתח הדברים, קיימים שיקולים מגוונים בבחירת מתווה העסקה. במאמרנו דנן בחרנו להתמקד בארבעה שיקולים מרכזיים:

אחריות משפטית – במסגרת גיבוש העסקה, החברה הרוכשת שואפת להפחית את חשיפותיה לסיכונים הטמונים בעסקה, לרבות סיכונים הקשורים בחברת המטרה ובעסקיה. העסקה הנוחה והקלה ביותר בהקשר של חשיפות משפטיות היא עסקת נכסים, מאחר וכלל החשיפות הקשורות בחברה המטרה נותרים כפי שהיו, והחברה הרוכשת רוכשת את הנכסים והפעילות באופן חוזי ומושכל. מאידך, במסגרת עסקת מיזוג כלל החשיפות המשפטיות הקשורות בחברת המטרה עוברים לחברה הרוכשת, אשר מעת השלמת העסקה הופכת להיות הכתובת לכלל החובות, הליכים משפטיים, התקשרויות וכיו"ב של חברת המטרה. בתווך, ניצבת עסקת המניות, אשר במסגרתה מבחינה משפטית האחריות והחשיפה המשפטית של עסקי חברת המטרה נותרו כפי שהיו טרם העסקה, אולם ההשלכות הכלכליות של הדברים עוברים בפועל תחת המבנה התאגידי של החברה הרוכשת, אשר חברה המטרה הופכת להיות חברת בת שלה.

הסדרי מימון – במרבית הסכמי מימון (הסכמי מימון בנקאיים אם לאו) קיימות הוראות המתייחסות לשינויי מבנה תאגידים אשר בקרותם חל אירוע המזכה את המלווה לפרעון מיידי של ההלוואה/מימון שהעמיד לחברה. כך, בכל אחד משלושת המתווים המפורטים לעיל, מרבית המקרים הם שהעסקה תהווה טריגר לפרעון מוקדם של ההלוואה. יחד עם זאת, במתווה של עסקת מניות, לכאורה העסקה קלה יותר מבחינת שיקולי מימון הקשורים בחברת המטרה, ולאור העברת השליטה בחברה יתעוררו שאלות הקשורות בהעמדת בטוחות בגין המימון וכיו"ב. מן הסתם את הסוגיות הללו, ועוד סוגיות רבות הקשורות במימון יש צורך בבחינה טרם ביצוע העסקה.

רגולציה – בעסקאות רבות, עצם זהותה של חברת המטרה, היא נכס אשר חשוב לשמר. כך במקרים רבים שמה של חברה המטרה קשור במוניטין אשר ערכו משמעותי, מספר החברה (ח.פ.) הוא תנאי סף לזכייתה של החברה במכרזים רבים, וכן זהותה של החברה מהווה יתרון בהיותה ספק מורשה בעבודה עם גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים. במתווה של עסקה במסלול רכישת נכסים, החברה הרוכשת מאבדת את מרבית היתרונות המפורטים לעיל, וקיימות עסקאות רבות אשר לא תוכלנה להתקדם במסלול של עסקת נכסים, בדיוק בגלל השיקולים המפורטים לעיל.

קבלת אישורים תאגידיים – האורגנים התאגידיים הרלבנטיים לביצוע כל עסקה בהתאם לאחד משלושת המתווים המפורטים לעיל, גם הם יכולים להיות שיקול משמעותי בבחירת מתווה העסקה. כך, במתווה של עסקת מניות, האישור המשמעותי ביותר הוא של בעלי המניות בחברה המטרה, לעומת דירקטוריון החברה אשר הינו האורגן המשמעותי ביותר אשר אמור לאשר עסקת נכסים. בנוסף, בעסקת מיזוג סטטוטורי, הן האסיפה הכללית של בעלי המניות והן הדירקטוריונים של שתי החברות אמורים לאשר את העסקה, אישורים המהווים משוכה אשר לעיתים קשה לעבור, ולכן יש צורך בבחינת שני המתווים האחרים לביצוע העסקה.

כמובן שקיימים שיקולים רבים ונוספים בעת עיצוב ובחירת מתווה העסקה, אך קצרה היריעה מלפרטם במאמר דנן. יתרה מזאת, גם השיקולים של שני הצדדים בביצוע העסקה, יכולים לעתים להיות שיקולים נפרדים ומנוגדים, וגם בשל כך חשוב לפעול באופן מושכל ויעיל על מנת להגיע למבנה העסקה הנכון ביותר לנסיבות העסקה הספציפית.

סיכום דברנו

עסקת מיזוג ורכישה היא עסקה מורכבת, אשר חשוב מאוד לפעול באופן יסודי ומושכל בעת שבאים לעצב אותה ולבחור במתווה העסקה המועדף. מלבד התנאים המסחריים לביצוע העסקה, חשוב להבין את מערכת השיקולים והנסיבות הקשורות הן בחברה הרוכשת והן בחברת המטרה, ורק אז לנסות ולעצב עסקה אשר תתאים לשני הצדדים.

 

[1] במאמר דנן לא נתייחס לעסקאות מיזוג ורכישה של חברות ציבוריות.

 

למידע נוסף אנא צרו קשר:

חנן אפרים, עו"ד הדר יאיר, עו"ד
משרד: 03-691-6600 משרד: 03-691-6600
אימייל: hanan@ekw.co.il אימייל: hadar@ekw.co.il